Политики за личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.boliarka.com (Сайта), администриран от “БОЛЯРКА ВТ” АД (Дружеството).

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни – крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

I. Каква информация се събира от Сайта?

За да използвате услугите на Сайта, той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

  1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

а) В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

a.1. вашите лични имена или псевдоним

a.2. валиден имейл адрес

a.3. телефон

a.4. физически адрес за кореспонденция

a.5. възможни предпочитания

a.6. допълнителни данни (потребителско съдържание), които потребителят сам въвежда за себе си, включително графични визуализации или снимки.

б) Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

  1. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

а) За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

a.1) IP адрес

a.2) използвания от вас браузър

a.3) предпочитаните настройки на език

a.4) вид устройство

a.5) отчитане на време за ползване на сайта

a.6) информация за операционната система на вашето устройство

a.7) В допълнение може да се събират данни и за:

a.7.а) броя кликове, които правите докато разглеждате сайта

a.7.б) кои страници от нашия сайт сте разгледали

a.7.в) от кои страници сте препратени към нашия сайт

б) Понякога може да получаваме информация за вас от наши партньори и/или социални мрежи:

Ако искате да се свържете с нас по канали, различни от тези предоставени през сайта (Например социални мрежи) ние събираме данни от къде сте достъпили сайта.

Ние не събираме вашата публично достъпната информация.

в) Доброволно споделяне на публично – достъпна информация

По своя преценка можете да споделите в сайта информация за себе си. Тя може да е публично достъпна през други уебсайтове, включително и информация за това с кого сте свързани там. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове (трети страни).

  1. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

II. От кого се събира информация?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите крайни потребители – субекти на данни.

 

III. Как се събира информацията?

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

  1. Предоставена лично и доброволно от потребителя;
  2. Събрана автоматично от и през сайта
  3. чрез “Бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

IV. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?

Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

 

V. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска информация през сайта се съхранява за следните срокове:

 

VI. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.

Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 

VII. Как гарантираме сигурността?

Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптиране. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 

VIII. С кого споделяме вашата информация?

Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.

Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

 

IX. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител – субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

X. Как можете да упражните правата си?

Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма на запитване, приложена в Приложение №1 по-долу.

XI. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни
Наименование “Болярка ВТ” АД
Адрес на управление България, Велико Търново, 5000, ул. “Христо Ботев” № 90
Единен идентификационен код (ЕИК) 119064594
Управител/Представляващ Ивайло Тодоров
Имейл адрес office@boliarka.bg 
Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
имейл kzld@cpdp.bg
Телефон за контакт + 359 2 9153518

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: office@boliarka.com

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от изпълнителния директор на “БОЛЯРКА ВТ” АД – Ивайло Тодоров на 23.05.2018 г.Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

изготвил/утвърдил и приел: Ивайло Тодоров

Дата на публикуване: 25.05.2018 г.